LAB‎ > ‎

Lab 8

8. High Level Logic Structure

1) 다음 프로그램을 V08 머신의 어셈블리어로 번역(핸드 커파일)해서 실행 하시오.
- V08에 대한 설명은 머신별 코드 배정에 있음

// V08에서 실행

// 전역변수는 라벨을 붙여 초기값이 있으면 BOX로 없으면 RESBOX로 표현


int op1=0;

int op2=3;

int op3;

int cnt=0;


while(op1 < op2)

   cnt = cnt + 1;

   op3=asm(IN);

   if (op2 > op3) then

      op1 = op1 + 1;

   else

      op1 = op1 + 2;

   endif

endwhile

asm(OUT,cnt);

asm(OUT,op1);Comments